Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci musíme mít když:

 • Žádáme o dotace na stavební práce, ať se jedná o režim, kde se uplatňuje stavební povolení, ohlášení nebo bez povolení či ohlášení stavby (musí však být vyjádření státní správy).
 • Žádáme o územní rozhodnutí.
 • Žádáme o stavební povolení.
 • Stavební povolení je nahrazeno Veřejnoprávní smlouvou.
 • Stavební povolení je řešeno stavebním inspektorem.
 

Ze zákona je u vlastníka nemovitosti vyžadována:

 • Dokumentace současného stavu
 • U obytných budov nad 1000 m2 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)jehož součástí je Energetický štítek budovy.
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby

 • Je prováděna jako druhý stupeň Projektové dokumentace pro stavební povolení
 • U některých typů staveb a některých dodavatelů stavebních prací není nutností, případně si je zpracovává dodavatel stavby sám.
 • U jednoduchých staveb je vhodný kompromis provedení projektové dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o detaily pro provádění stavby
 

Studie investičního záměru

 • Provádí se u rozsáhlých a liniových staveb
 • Slouží pro předběžné projednávání investičního záměru
 

Cena projektových prací

 • Snahou investorů je projekt získat v co nejnižší ceně což je přirozené. Nemělo by to však dojít k ohrožení kvality projektu z důvodu ceny,což může vyvolat následující podstatně zvýšené investice.
 • V ceně projektu není běžně zahrnut autorský dozor.
 • Cena k jednotlivým projektům se stanovuje individuálně.
 

Na co si dát v projektové dokumentaci pozor:

 • Jestli projektová dokumentace je autorizována osobou s patřičným oprávněním.
 • Na soulad mezi projektem a energetickým posouzením stavby (EA nebo PENB).
 • Uvažovaná délka stavby v projektu je často uváděna shodně ve stavebním povolení – kde je vhodné mít dostatečnou časovou rezervu, vyhneme se tak zbytečnému prodlužování povolení.
 • Aby v PD a v rozpočtu byly zahrnuty veškeré dodávky a montáže stavebních prací.
 • Na zahrnutí ceny do rozpočtu za případný dočasný zábor pozemků.
 • Neopomenout vyzvat stavební úřad k prohlídkám stavby dle PD a stavebního povolení.
 • Na odsouhlasení barevnosti fasády.
 • Aby v PD a v ROZPOČTU byly zahrnuty veškeré dodávky a montáže stavebních prací.
 

Rozpočet stavby

Není potřebný pro samotné stavební povolení, je však nutný pro dotace. Je také nutný, jestliže chceme provést výběrové řízení. Pro stanovení stejného poptávajícího základu na prováděcí firmy, je nezbytný. Stavební rozpočet nám též určuje cenovou hladinu k danému časovému období. Na základě rozpočtu máme základní cenový náhled. Stavební rozpočet určuje rozsah stavebních prací, který je po vysoutěžení podkladem pro tvorbu Smlouvy o dílo. Stavební rozpočet provádíme i samostatně dle dodané projektové dokumentace.

 

Co zaznamenává projektové dokumentace:

Při realizaci stavební dokumentace se bere na vědomí vztah mezi stavbou a jejím okolím s ohledem na práva vlastníků. Také se prověřují požadavky státních zájmů, občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby na životní prostředí a okolní prostředí. V dalších fázích se prověřuje charakter stavby z hlediska bezpečnosti, technické vybavenosti, prostorového uspořádání. Pokud jsou tyto sledované parametry v souladu se stavbou, projektová dokumentace specifikuje požadavky na materiály a technologicky ekonomické požadavky stavby - technologické postupy a způsob provádění stavebních prací. Součástí projektové dokumentace jsou i podrobné výkazy a množství potřebných materiálů a prací.

 

Projektová dokumentace se obvykle sestává z:

 • Průvodní zprávy.
 • Technické zprávy.
 • Výkresové části (situace, pohledy, půdorysy, řezy, detaily).
 • Požárněbezpečnostního řešení.
 • Zpracování architektonického a barevného řešení.