Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci musíme mít když:

 • Žádáme o dotace na stavební práce, ať se jedná o režim, kde se uplatňuje stavební povolení, ohlášení nebo bez povolení či ohlášení stavby (musí však být vyjádření státní správy).
 • Žádáme o územní rozhodnutí.
 • Žádáme o stavební povolení.
 • Stavební povolení je nahrazeno Veřejnoprávní smlouvou.
 • Stavební povolení je řešeno stavebním inspektorem.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanov a841

755 01 VSETÍN


 

Ze zákona je u vlastníka nemovitosti vyžadována:

 • Dokumentace současného stavu
 • U obytných budov nad 1000 m2 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)jehož součástí je Energetický štítek budovy.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN 

Projektová dokumentace pro provádění stavby

 • Je prováděna jako druhý stupeň Projektové dokumentace pro stavební povolení
 • U některých typů staveb a některých dodavatelů stavebních prací není nutností, případně si je zpracovává dodavatel stavby sám.
 • U jednoduchých staveb je vhodný kompromis provedení projektové dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o detaily pro provádění stavby

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN 

Studie investičního záměru

 • Provádí se u rozsáhlých a liniových staveb
 • Slouží pro předběžné projednávání investičního záměru.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN


 

Cena projektových prací

 • U nás se pohybuje v rozsahu 3 až 8 % celkových projektových prací. ( Švýcarsko až 20 %)
 • Dosti často k ocenění PD se využívá ceník UNICA s patřičným procentem slev nebo cena dohodou.
 • Snahou investorů je projekt získat v co nejnižší ceně což je přirozené. Nemělo by to však dojít k ohrožení kvality projektu z důvodu ceny,což může vyvolat následující podstatně zvýšené investice.
 • V ceně projektu není běžně zahrnut autorský dozor.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN 

Na co si dát v projektové dokumentaci pozor:

 • Jestli projektová dokumentace je autorizována osobou s patřičným oprávněním.
 • Na soulad mezi projektem a energetickým posouzením stavby (EA nebo PENB).
 • Uvažovaná délka stavby v projektu je často uváděna shodně ve stavebním povolení – mít dostatečnou časovou rezervu.
 • Aby v PD a v rozpočtu byly zahrnuty veškeré dodávky a montáže stavebních prací.
 • Na zahrnutí ceny do rozpočtu za případný dočasný zábor pozemků.
 • Neopomenout vyzvat stavební úřad k prohlídkám stavby dle PD a stavebního povolení.
 • Na odsouhlasení barevnosti fasády .

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN 

Co zaznamenává projektové dokumentace:

 • Při realizaci stavební dokumentace se bere na vědomí vztah mezi stavbou a jejím okolím s ohledem na práva vlastníků. Také se prověřují požadavky státních zájmů, občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby na životní prostředí a okolní prostředí. V dalších fázích se prověřuje charakter stavby z hlediska bezpečnosti, technické vybavenosti, prostorového uspořádání. Pokud jsou tyto sledované parametry v souladu se stavbou, projektová dokumentace specifikuje požadavky na materiály a technologicky ekonomické požadavky stavby - technologické postupy a způsob provádění stavebních prací. Součástí projektové dokumentace jsou i podrobné výkazy a množství potřebných materiálů a prací.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN 

Projektová dokumentace se obvykle sestává z:

 • Průvodní zprávy.
 • Technické zprávy.
 • Výkresové části (situace, pohledy, půdorysy, řezy, detaily).
 • Požárněbezpečnostního řešení.
 • Zpracování architektonického a barevného řešení.

Napište námKde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN


 

Kdo vypracovává projektovou dokumentaci?

 • Jen oprávněná autorizovaná osoba může vypracovat projektovou dokumentaci, dle zákona č.360/1992 Sb. Také by měla být vyhotovena v souladu se Stavebním zákonem (č.183/2006 Sb.), Zákonem o hospodaření energií (406/2000 Sb.) a Vyhláškou o podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (291/2001 Sb.).

 Kde nás najdete

Kancelář ve Vsetíně

STAVEBSERVIS spol. s r.o.

Smetanova 841

755 01 VSETÍN